[twocol_one]

Hus som människor trivs i och gärna bor i

Bjartmar & Hylta Arkitekter ritar och projekterar flerbostadshus med fokus på det platsspecifika och med människan i centrum. Varje bostadsprojekt är unikt och har sina egna förutsättningar. Vårt mål är att på maximalt sätt tillvarata tomtens läge och värde genom uppförandet av bostadshus som människor trivs i och gärna bor i. Vi vill genom starka arkitektoniska idéer skapa förutsättningar för såväl socialt som ekologiskt hållbara flerbostadshus med god arkitektur förankrad på platsen och med en hållbar tidsprägel som uttrycker en omsorgsfull resursbehandling.

Våra bostadshus får investeringen att växa

Vi ritar flerbostadshus som frigör lägets fulla potential i sin kontext och får investeringen att växa till något som skapar värde för våra uppdragsgivare, sin omgivning och sin ort. Våra flerbostadshus grundas på analys och erfarenhetsbaserad kreativitet och vi lägger lika stor möda på att infria förvaltningsmässiga och försäljningsmässiga förväntningar som gestaltningsmässiga. Vi skapar vackra och långsiktigt hållbara bostadshus och vårt arbetsfält spänner från tidigt idéarbete kring struktur och innehåll, via gestaltning och projektering, till genomförande.

Bostadshus som utvecklas över tiden

Bjartmar & Hylta Arkitekters vision är att skapa motståndskraftiga flerbostadshus som är beboliga idag och hållbara i morgon. Bostadshus är aldrig färdiga och fortsätter att utvecklas över tiden. Vi strävar efter att skapa flerbostadshus som är: friska och välmående, tillgänglig och inbjudande, säkra och trygga, livliga och vilsamma, attraktiva och konkurrenskraftiga.

Med från början

Resultatet blir alltid bäst om stadsbyggnad, bostadsområde och landskap ses som en helhet redan från början och människorna kommer in tidigt i processen t ex genom designdialoger. Därför är vår optimala utgångspunkt i såväl stora komplexa flerbostadshusprojekt och utredningar som mindre projekt med hög detaljeringsnivå att vara med från början med så mycket ansvar i helheten som möjligt med ett transparent och öppet arbetsklimat.

Beställarens och brukaren i centrum

Processen med uppförandet och projekteringen av flerbostadshuset bedrivs i nära samarbete med er som uppdragsgivare och syftar till att skapa väsentligt mervärde för er där funktionella, tekniska, ekonomiska och estetiska avväganden vägs samman. Vi fokuserar på förhållandet mellan det byggda och människors livskvalitet där en humanistisk grundsyn, ansvarstagande och medvetenhet om beställarens och brukarens behov står i centrum.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

50 st bostadsrätter på Värpinge Gård
50 st bostadsrätter på Värpinge Gård 5, Lund
1.8 km från centrum med unikt bevarad gårdsmiljö i urban omgivning. Tävlingsvinst i inbjuden tävling med inflyttning 2015.
Beställare: Darlin Fastigheter AB
Detaljplan
Detaljplanen utgick från gårdsmiljöns helhet men medgav rivning av ekonomibyggnaderna och nybyggnation utifrån de rivna volymernas mått och anpassning till gårdsmiljö.
Samspel med såväl den historiska kontexten som nutid.
Återvunnet tegel från de gamla längorna, gårdsplanens gamla vårdträd, och frontespisernas inspiration från hö inlastningen förr, samspelar med såväl den historiska kontexten som nutid.
Passager inspirerade av vagnslidret
Huskropparnas volymer bröts upp med passager inspirerade av vagnslidret och skapar harmoniska flöde inom fastigheten och kopplingar till sin omgivning.
Lägenhetsmodell ”Bredablick”
Lägenheter i fyra olika modeller, här ”Bredablick” med sitt stora ljusinsläpp. Samtliga med fondväggar av obehandlade betong som en blinkning till ekonomibyggnadernas nytto- och bruksarkitektur.

[/twocol_one_last]