[twocol_one]

Professionalism och erfarenhet

Bjartmar & Hylta Arkitekter åtar sig att utveckla strategiska planer för kommuners utveckling (masterplaner), upprätta formella detaljplaner, ta fram beslutsunderlag och utveckla idékoncept för markexploatering. Våra beställare är kommuner, fastighetsbolag, markexploatörer och markinnehavare. Vi är vana att arbeta med kommunala tjänstemän, ta del av och tolka remissyttranden, överklaganden, länsstyrelsens och övriga myndigheters synpunkter och krav. Vi ser till att handlingar kommer in på utsatta tider och att tidsödande omvägar undviks. Processen löper ofta över lång tid och under den processen behåller vi fokus och ambitionen att upprätta en plan som lever upp till våra beställares visioner och förväntningar på kvalité.

Att ha ett mål med detaljplanen

Bjartmar & Hylta Arkitekters planarbete grundas på analys och erfarenhetsbaserad kreativitet. Vi upprättar långsiktigt hållbara planer och vårt arbetsfält spänner från tidigt idéarbete kring struktur och innehåll, via gestaltning och projektering, till genomförande. Målsättningen är att genom starka arkitektoniska idéer skapa förutsättningar för såväl socialt som ekologiskt hållbara detaljplaner med god gestaltning och rumslighet förankrad på platsen och med en hållbar tidsprägel som uttrycker en omsorgsfull resursbehandling.

Planer åldras

Även en färdig detaljplan fortsätter att utvecklas över tiden, därför är det viktigt att översätta kraven som orsakas av nuvarande ålder för livsmiljön i ett nytt lager som passar in i platsen, är tidlösa och inte bestäms av passerande tillfälliga krav som begränsar framtiden.

Detaljplanen – en möjlighet

Vi ser optimistiskt på möjligheterna att överbrygga traditionella kontraster och konflikter mellan staden, naturen och landskapet samt att hitta en balans mellan ekonomisk utveckling och miljö. I förlängningen är planarbetet samhällets verktyg att styra utvecklingen och skapa värde, välfärd och utveckling som både kommer företag och medborgare till godo. Den processen deltar vi, tillsammans med våra uppdragsgivare, gärna i och bidrar till!

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Detaljplan med plankarta och planbestämmelser. Del av Ejdern 10 m.fl., Örkelljunga Beställare: Örkelljunga kommun
Detaljplan med plankarta och planbestämmelser. Del av Ejdern 10 m.fl., Örkelljunga
Beställare: Örkelljunga kommun
Detaljplan med plankarta, illustrationsplan och planbestämmelser. Ejdern södra, Örkelljunga Beställare: Örkelljunga kommun
Detaljplan med plankarta, illustrationsplan och planbestämmelser. Ejdern södra, Örkelljunga
Beställare: Örkelljunga kommun
Detaljplan-Myllan
Detaljplan för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9, Staffanstorps kommun Beställare: Darjac fastigheter AB
IdeskissdetaljplanMyllankar
Tidig idéskiss till Myllan karaktärsområde, Staffanstorps kommun Beställare: Darjac fastigheter AB
Masterplan-Kristianstad-Are
Masterplan kring Kristianstad Arena, området kring ICA Maxi, Kristianstad Arena mm för utredning av fler parkeringsplatsmöjligheter. Beställare: Kristianstad kommun och Aberdeen Asset Management

 

[/twocol_one_last]