[twocol_one]

Frigöra och tillvarata projektets fulla potential till ett värde och vinst

Bjartmar & Hylta Arkitekter ritar och projekterar bostadsområde med fokus på det platsspecifika och med människan i centrum. Varje projekt är unikt och har sina egna förutsättningar utifrån innehållet och fördelningen mellan bostadsrätter, hyresrätter och villor. Vårt mål är att rita och projektera bostadsområden som löser problem som integration av verksamheter, hantering av buller, transporter mm och därigenom frigör bostadsområdets fulla potential i sin kontext och får det att växa till något som skapar värde för våra uppdragsgivare, sin omgivning och sin ort. Kontorets projekt grundas på analys och erfarenhetsbaserad kreativitet.

Från idéskiss till genomförande

Vi skapar en vacker och långsiktigt hållbar bostadsbebyggelse och vårt arbetsfält spänner från tidigt idéarbete kring struktur och innehåll, via gestaltning och projektering till genomförande. Målsättningen är att genom starka arkitektoniska idéer skapa förutsättningar för socialt såväl som ekologiskt hållbar bebyggelse av bostadsrätter, hyresrätter och villor. Bebyggelse gestaltat med god arkitektur förankrad på platsen och med en hållbar tidsprägel som uttrycker en omsorgsfull resursbehandling.

Bostadsområde som utvecklas över tiden

Platser är aldrig färdiga och fortsätter att utvecklas över tiden. Bjartmar & Hylta Arkitekters vision är att skapa motståndskraftiga bostäder som är beboliga idag och hållbara i morgon. Vi strävar efter att skapa bostadsområde som är: friska och välmående, tillgänglig och inbjudande, säkra och trygga, livliga och vilsamma, attraktiva och konkurrenskraftiga.

Delaktighet, ansvar och transparens

Resultatet blir alltid bäst om stadsbyggnad, den enskilda byggnaden och landskap ses som en helhet redan från början och människorna kommer in tidigt i processen t.ex. genom designdialoger. Därför är vår optimala utgångspunkt i såväl stora komplexa projekt och utredningar som mindre projekt med hög detaljeringsnivå att vara med från början med så mycket ansvar i helheten som möjligt med ett transparent och öppet arbetsklimat.

I nära samarbete med beställaren

Processen bedrivs i nära samarbete med er som beställare och syftar till att skapa väsentligt mervärde för er där funktionella, tekniska, ekonomiska och estetiska avväganden vägs samman. Kontoret deltar regelbundet i markanvisningtävlingar för bostadsrätter, hyresrätter och villor. Vi fokuserar på förhållandet mellan det byggda bostadsområdet och människors livskvalitet utifrån en humanistisk grundsyn.

 

[/twocol_one]

[twocol_one_last]

DetaljplanOrkelljunga
Nytt bostadsområde kv. Ejdern, Örkelljunga med kopplingar till naturen på ett såväl lättillgängligt som varsamt sätt mot natur / landskapsvärde. Beställare: Örkelljunga kommun.
Nya kopplingar och samband med tillägg av ny bebyggelse.
Nya kopplingar och samband med tillägg av ny bebyggelse.

IdeskissdetaljplanMyllankar

Bostadsområde som är friska och välmående, tillgänglig och inbjudande, säkra och trygga, livliga och vilsamma, attraktiva och konkurrenskraftiga.
Bostadsområde som är friska och välmående, tillgänglig och inbjudande, säkra och trygga, livliga och vilsamma, attraktiva och konkurrenskraftiga.

[/twocol_one_last]